ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE KRONIKA NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE
 
Kategorie wydarzeń
 
 
Film
Kabaret
Literatura
Muzyka
Plastyka
Sport
Taniec
Teatr
Wystawy różne
Wydarzenia inne
 
  Bezpłatne

Dla dzieci

Wspólne: dla dzieci i dorosłych

Dla seniorów

Festiwale

Odbywające się online
 
06-10-2013     - 15-11-2013  
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ
„Niepodlegli nicości”
Ryszard Krynicki i jego poezja
ZAPRASZA
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
ul. Minorytów 4
45-017 Opole
tel. 77 454 80 30
tel. 77 454 80 32
http://mbp-opole.art.pl
Opole
miejsce:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu
BEZPŁATNE
» Literatura
Wiersze Ryszarda Krynickiego – onegdaj czołowego przedstawiciela Nowej Fali – nigdy nie pozostawiały, aby użyć formuły Conrada, świata w spokoju. W latach 70. razem z innymi poetami swojego pokolenia uczył elementarnej niezgody na wszechobecne w życiu społecznym i politycznym fałsz, pozory, wmówienia, mistyfikacje. Nieufny wobec języka, który zbyt łatwo do nas przychodzi i „skleja się z naszą twarzą”, stawiał opór frazom politycznego frazesu, totalitarnej nowomowie, która niepostrzeżenie zakotwiczała się w mówieniu i myśleniu. Pracował nad własną koncepcją „poezji czynnej”, która mogłaby – niczym mowa pierwotna, „przekazywana z ust do ust” – wzniecać płomień buntu, pobudzać do bycia „niepodległym nicości”. Nawet gdy w latach 90. i pierwszych tego stulecia jego poezja stała się dyskretnym podglądaniem rzeczywistości, nie przestała być jednocześnie świadectwem indywidualnego, suwerennego głosu, który – celowo ściszany do szeptu – wzywa i ośmiela słuchacza do podmiotowego, autentycznego doświadczania świata.

Jak dzieje się ta poezja? Czy bunt w niej się ustatecznia, ustępuje miejsca „utulonej zgodzie”, czy też metafizyczna kontemplacja jest raczej odmianą dawnej romantycznej nieufności, wyzwaniem rzuconym rozkrzyczanej, bełkotliwej współczesności? Ciekawi jesteśmy, „który” Ryszard Krynicki nawiązuje dialog z młodymi czytelnikami? Co przemawia dzisiaj bardziej do wyobraźni? Żywe zaangażowanie poezji autora Aktu urodzenia w język i realia polityki? A może właśnie szept mędrca, który dyskretnie wymierza sprawiedliwość ponowoczesnemu światu? W jaki sposób pisać o politycznym i metafizycznym zapleczu jego poezji? Oto niektóre pytania, jakie chcielibyśmy zadać uczestnikom kolejnej edycji w konkursie na najlepszy esej krytycznoliteracki.

I. Organizator Konkursu

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadzie niniejszego Regulaminu.
Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu,
ul. Minorytów 4, 45-017 Opole, http:// www.mbp-opole.art.pl


II. Adresaci Konkursu

Udział w Konkursie mogą wziąć:
1. I kategoria - uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości.
2. II kategoria - studenci uczelni wyższych - bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

III. Nagrody

1. Kapituła Konkursu przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:
kategoria I:
I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł
II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł
III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł

kategoria II:
I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł
II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł
III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł

2. Kapituła Konkursu może także przyznać:
2 wyróżnienia po 100 zł i 5 nagród rzeczowych w każdej z kategorii.

IV. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 06.05.2013 r. i trwać będzie do 15.11.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).
V. Zasady Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem
i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
5. Każda praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem, dane osobowe
(imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co praca.
6. Każdy uczestnik może wystąpić pod jednym godłem lub pseudonimem i może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10.12.2013 r. i dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:
dr Adrian Gleń - pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki
dr hab. Jacek Gutorow - pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki
mgr Sławomir Kuźnicki – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki
9. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej:
www.mbp-opole.art.pl
10. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
11. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.


VI. Warunki techniczne

1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 4 egzemplarzach oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (CD-ROM, dyskietka) .
2. Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną nadesłane w postaci wydruku komputerowego bądź maszynopisu.
3. Prace należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Pawła II, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole z dopiskiem „ESEJ” kat.I lub kat.II.
4. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
http://www.mbp-opole.art.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1271:x-ogolnopolski-konkurs-na-esej&catid=223:rok-2013&Itemid=110
Miejsce:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu
Godz.
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone

 
 


Dodaj wydarzenie    |   Rejestracja    |   Logowanie

 Copyright © 2002-2021


Polskie Niezależne Media
 

Kontakt z Redakcją


 Serwis Dziś w Polsce jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury